کد مطلب : 65312 تاریخ مطلب : 1399/06/01

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص کنترل و نظارت جدي بر اجراي دقيق پروتکل هاي بهداشتي

نیمتا روزنامه های صبح کشور