کد مطلب : 63889 تاریخ مطلب : 1399/03/21

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص پاسخ شهزپرداري تهران به نامه اتاق اصناف در خصوص تسريع در اجراي سياست هاي حمايتي پيشنهادي اتاق اصناف ايران با توجه به شيوع ويروس کرونا

نیمتا روزنامه های صبح کشور