کد مطلب : 63859 تاریخ مطلب : 1399/03/11

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص الزام به رعايت تمامي پروتکل هاي بهداشتي پيشنهادي ستاد ملي کرونا و وزارت بهداشت

نیمتا روزنامه های صبح کشور