کد مطلب : 43250 تاریخ مطلب : 1398/09/17

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص کميته تکميل و پايش اطلاعات انبارها و مراکز نگهداري کالاي شهرستان تهران

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص کميته تکميل و پايش اطلاعات انبارها و مراکز نگهداري کالاي شهرستان تهران

نیمتا روزنامه های صبح کشور