کد مطلب : 40848 تاریخ مطلب : 1398/05/16

نامه اتاق اصناف تهران مبني بر الزام واحد ها به ثبت نام رسيد و حواله در سامانه جامع انبارها

نیمتا روزنامه های صبح کشور