اعضای هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره

جناب آقاي سيدحسين دكمه چي
رییس هیأت مدیره

نایب رئیس اول

جناب آقاي عبدالله اسفندياري
نایب رئیس اول

نایب رئیس دوم

جناب آقاي اسماعيل نوري
نایب رئیس دوم

دبیر

جناب آقاي عليرضا مهرانپور
دبیر

خزانه دار

جناب آقاي حسن علي توتونچي
خزانه دار

عضو هيات مديره

جناب آقاي مهرداد كريمي ر
عضو هيات مديره

عضو هيات مديره

جناب آقاي حسين زنديه
عضو هيات مديره

بازرس

جناب آقاي سعيد صادقي
بازرس
نیمتا روزنامه های صبح کشور